اخبار کارگاه

روایت براده ها

 

برگزاری جلسه دهم کارگاه تربیت اختصاصی

جلسه دهم کارگاه تریت اختصاصی روز پنج شنبه 14 آبان ماه برگزار شد

حلقات تهذیب

شکل گیری حلقات تهذیب ذیل کارگاه تربیت اختصاصی

برگزاری جلسه هفتم کارگاه تربیت اختصاصی

جلسه هفتم کارگاه تربیت اختصاصی در شعبه خرمدشت برگزار گردید.

جلسه چهارم کارگاه تربیت اختصاصی

چهارمین جلسه کارگاه تربیت اختصاصی برگزار گردید

خلاصه فعالیت کارگاه تا جلسه سوم

در ادامه خلاصه فعالیت انجام شده در کارگاه تا جلسه سوم ارائه شده است

برگزاری دومین جلسه کارگاه اختصاصی در قم

دومین جلسه کارگاه اختصاصی در شهر مقدس قم در تاریخ 5تیرماه سال 93 تشکیل گردید.

اولین گزارش کار دوهفته ای اول

 

اولین ارائه گزارش کار دوهفته ای در روزجمعه 93/2/26 از طرف برخی از اعضا به انجام رسید

زمان ارائه گزارش کار دوهفته ای دوم

دومین زمان ارائه گزارش کار دو هفته ای، جمعه93/3/9 از ساعت15الی 20 اعلام شد

 

Scroll to Top