به گزارش روابط عمومی مواسات، بمناسبت روز جانباز مسئولین محترم مواسات شعبه خرمدره بهمراه امام جمعه محترم سجاس و آقای طاهری عضو محترم شورای شهر در منزل آقای باکندی جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس حضور بهم رسانده و از ایشان تقدیر بعمل آوردند.

photo_2018-05-06_17-19-27