#توجه
#مجمع_عمومی_سالیانه_مواسات

مجمع عمومی مواسات همه ساله در تاریخ ۱۲ فروردین هرسال برگزار می گردد.
ششمین مجمع عمومی مواسات در ۱۲فروردین ۹۶ برگزار شد.
بنا به مصادف شدن ۱۲فروردین سال۹۷ با ایام مبارک اعتکاف، هفتمین مجمع عمومی سالیانه مواسات در این تاریخ برگزار نخواهد شد.

زمان و مکان برگزاری مجمع متعاقبا اعلام خواهد شد.

#روابط_عمومی_مجمع_هفتمین_میثاق

@stii_ir