کارگاه تاریخ تمدن غرب و نقد مدرنیته با تدریس آقای یاسینی در قالب دوره تربیت مؤمن فرهنگی در شعبه ابهر در حال برگزاری است.