طرح تابستانه با حضور نوجوانان  با بیان مطالب اعتقادی، فرهنگی، بازی های فکری و ورزشی در شعبه خرمدشت به صورت هفتگی در حال برگزاری می باشد.