دیدار مسئولین مواسات با خانواده شهید محسن حججی روز شنبه ۲۸مرداد ۹۶ در نجف آباد اصفهان صورت پذیرفت.