دومین دور بازدید شعب(ابهر،خرمدره،خرمدشت) در سال ۹۶