جلسه مسئولین فکری-عملیاتی طرح تابستانه شعبه ابهر مورخه ۹۶/۵/۱ برگزار گردید.