برگزاری جلسه توجیهی برای شرکت کنندگان رده سنی دوازده تا چهارده سال در طرح تابستانه