جلسات تربیتی نوجوانان با حضور سرمربی شعبه ابهر حاج آ قا کاوندی به صورت هفتگی درحال برگزاری می باشد.