اردوی یک روزه زیارتی و سیاحتی ویژه نوجوانان طرح تابستانی.
شعبه خرمدره