برگزاری نشست تخصصی شورای علمی مواسات به میزبانی استاد حسن عباسی، رئیس مرکز دکترینال امنیت بدون مرز در محل ساختمان اندیشکده یقین تهران.