دیدار مسئولین مواسات با سردارنقدی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران و سایر مدیران فرهنگی این معاونت در تاریخ دوم شهریور ماه در محل ستاد_کل سپاه برگزار گردید.