به حول قوه الهی تابستان امسال نیز همچنون سنوات گذشته مواسات در شعب ابهر، خرمدره و خرمدشت اقدام به برگزاری طرح های آموزشی تربیتی خواهد نمود.

مواسات در تابستان ۹۴ طرح آموزشی تربیتی شهید ابراهیم هادی و در تابستان ۹۵ طرح آموزشی تربیتی شهید رضا سلیمانی را برگزار نمود.

جهت اطلاع از برنامه های متنوع تابستان امسال می توانید با ما در ارتباط باشید.