دوره های مختلف تربیت مربی که در مناطق مختلف، برگزار شده است:

دوره تربیت مربی طرح شهید رضا سلیمانی
دوره تربیت مربی طرح شهید رضا سلیمانی
« 1 از 8 »