مهر ۹, ۱۳۹۵

رویش های نو به نو

طرح رویش های نو به نو توسط مرکز تبلیغ حوزه تربیت مواسات در شهرستان ابهر برگزار گردید.

جهت آشنایی با این طرح و نیز گزارش آن به تصاویر ذیل توجه نمایید


01 (4) 02 (4) 03 (1) 04 05 06 07 08 09 10 (1) 11 (1) 12 (1) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24